వారాలు.. అంటే వెంటనే గుర్తుకు వచ్చేవి సోమవారం, మంగళవారం… ఇలా ఆదివారం. అయితే వీటికి ఆ

పేర్లు ఎందుకు వచ్చాయో చాలామందికి తెలియదు. వీటి గురించి తెలుసుకుందాం…
హిందూధర్మం ప్రకారం ఒక రోజు అనేది సూర్యోదయంతో ప్రారంభమవుతుంది. తర్వాతి రోజు ఉదయం సూర్యోదయం అయ్యే దాకా దాన్ని రోజుగా పరిగణతిస్తారు. ప్రతిరోజు సూర్యోదయ సమయంలో ఏ హోర నడుస్తోందో ఆ హోర కు ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. ఇక సోమవారం విషయానిక వద్దాం.. సోమవారం నాడు సూర్యోదయ సమయంలో చంద్ర హోర నడుస్తూ ఉంటుంది. అందుచేత ఆ రోజుకి చంద్రవారం లేక సోమవారం అని పేరు వచ్చింది. తర్వాత రోజు ఉదయం సూర్యోదయ సమయంలో కుజ హోర నడుస్తూ ఉంటుంది. అందుచేత ఆ రోజుకి కుజ వారం లేక మంగళ వారం అని పేరు వచ్చింది.

తర్వాత రోజు ఉదయం సూర్యోదయ సమయంలో బుధహోర ఉంటుంది. అందుచేత ఆ రోజుకి బుధవారం అని పేరు వచ్చింది. అంటే గురు వారం రోజు ఉదయం సూర్యోదయ సమయంలో గురు హోర నడుస్తూ ఉంటుంది. అందుచేత ఆ రోజుకి గురువారం అని పేరు వచ్చింది. తర్వాత రోజు ఉదయం సూర్యోదయ సమయంలో శుక్ర హోర ఉంటుంది. అందుచేత ఆ రోజుకి శుక్రవారం అని పేరు వచ్చింది. తర్వాత రోజు ఉదయం సూర్యోదయ సమయంలో శని హోర ఉంటుంది. అందుచేత ఆ రోజుకి శనివారం అని పేరు వచ్చింది. తర్వాత రోజు ఉదయం సూర్యోదయ సమయంలో రవి హోర ఉంటుంది. అందుచేత ఆ రోజుకి రవివారం లేక ఆదివారం అని పేరు వచ్చింది.

పైన పేర్కొన్న విధంగా ఆయా రోజులకు గ్రహాల పేరు మీదుగా పేర్లు ఏర్పడ్డాయి. అంటే ఆయా రోజుల పేర్లను బట్టి హోరా సమయాలకు పేర్లను నిర్దేశించవచ్చు. ఇలా ఏడురోజుల్లో ఏడు వారాల పేర్లు వచ్చాయి.

Stay on top of the game with the latest updates on Telugu latest news today! Experience the thrill of LIVE Telugu news updates like never before, only on Teluguonlinenews.com.

Mail

Published on మే 9, 2021 at 12:18 సా.